ЗА НАС

Център за социални дейности Ангелови  е здравно-социална организация със специализиран тип дейности и предлага на своите потребители и техните семейства пълен комплекс от услуги, предоставяни в домашна среда или в лечебно заведение. В своята работа се ръководим от стандартите за качество в социалната сфера и търсим реални позитивни резултати по отношение на грижата към потребителя. Гъвкавостта на услугите, възможността да се комбинират според индивидуалните нужди и потребности, непрекъснатото поддържане на компетентностите и знанията на персонала ни превръщат в единствената организация с такъв мащаб от дейности в сферата на социалното развитие и деинституционализация.

Мисията ни

Центърът е лицензирана социално-здравна организация за предоставяне на интегрирани услуги в общността, геронтосоциална работа, кризисна социална дейност и психо социална рехабилитация. Мисията му е да допълни липсващите в социалната и здравна система услуги за хората с увреждания и лицата в тежък здравен и социален риск, посредством комплекс от нови, алтернативни и гъвкави дейности, които се предоставят под формата на комбинирана медико-социлна грижа в дома на потребителите или по време на престоя им в лечебно заведение.

Грижа в дома като отговор на деинституционализацията

Центърът е част от системата за деинституционализация, която има за цел преодоляване на настаняването в институции на лица в здравен и социален риск – възрастни, лежащо болни, хора с увреждания и др., поради невъзможност да се полагат грижа за тях в семейна среда. Услугите са съобразени с индивидуалните им нужди и потребности и са насочени както към подобряване качеството и стандарта им на живот, така и към преодоляване на изолацията, самотата, изпитанията на възрастта и болестите, повишаване на социалната и жизнена активност и благоденствие. Те се предоставят от подбран и обучен екип от специалисти – социални работници, болногледачилични асистенти, здравни асистенти, домашни помощници, медицински работницирехабилитатори, психолози и т.н., които сформират нашия доверен мобилен екип, готов да се отзове при нужда.

Международна дейност

logo20years_transparencyЦентър за социални дейности Ангелови си сътрудничи с организации и мрежи със сходен профил и предмет на дейност на национално и европейско равнище. Това дава възможност за обмен на опит и добри практики с български и европейски доставчици на социални услуги, а екипът ни следи актуалните тенденции в социалната сфера, иновациите и алтернативните подходи, които адаптира и внедрява в работата със своите потребители с цел да се повиши стандарта, ефективността и ефикасността при обслужването на нуждаещите се лица. Към настоящия момент Център за социални дейности Ангелови е редовен член на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (EASPD) в Брюксел, Белгия и редовен член на Националния алианс за социална отговорност /НАСО/.

Национална дейност

Екипът на Центъра си партнира активно с общински администрации в Република България като ги подпомага в разработването на правила и процедури, свързани с въвеждането на стандарти за качество при предоставяне на социални услуги от тяхна страна. Едновременно с това, екипът провежда обучения на наетия от Общините персонал, ангажиран в предоставянето на услуги за хора с увреждания и упражнява мониторинг и контрол върху ефективността им на работа. По проекти, реализирани от общинските власти, предоставяме психологическа подкрепа на хора с увреждания, потребители на услугите, с цел ефективно социално включване.

 

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.