СЪДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

В обособения психологичен кабинет на „Център за консултиране на възрастни хора в неравностойно положение” към Център за социални дейности Ангелови, вещи лица извършват наблюдения и тестове, снемат анамнези, изготвят анкети, оценки, правят изследвания и подготвят становища за явяване на ТЕЛК. Изготвят се и частни съдебни експертизи на лица, изискани по дела от наказателен, граждански и административен характер.

Обект на изследване от експертите са предимно лица както със смущения и отклонения в психичните и личностни качества, обусловени от временни или по-дълготрайни разтройства в психическото и в социалното развитие на личността, така и на лица с девиантни и делинквентни прояви, при които се наблюдават временни и по-дълготрайни разтройства в начина на живот и в поведението.

Основни области при извършване на оценките и изследване са:
 • изоставане в психологическото развитие и неговото отражение върху поведението и личността;
 • възможността на личността за адекватна самооценка и самокритичност;
 • възможностите на личността за пълноценно възприемане, съхранение и възпроизвеждане на определена информация;
 • субективните причини и предпоставки за престъпно ангажиране и мотиви за извършване на конкретно престъпление и др.

 

 Основни случаи, при които се налага оценка при дела с наказателен характер:
 • съмнение за психични заболявания и психични разстройства;
 • изоставяне в психическото развитие,
 • соматични и емоционални разтройства и странности в поведението,
 • трудности с оценка на ситуацията и самооценка на собственото поведение,
 • причини и мотиви за суицидни опити и др.

 

 Основни случаи, при които се налага оценка при дела с граждански характер:
 • психологична съвместимост на съпрузи при бракоразводни дела, както и на деца с техните родители;
 • установяване на професионална пригодност;
 • психологически особености на лица, извършили правонарушение или на такива, които са свидетели по граждански дела и др.

 

Основни случаи, при които се налага оценка при дела с административен характер:
 • установяване на влиянието на физиологичен афект при извършване на административно правонарушение;
 • установяване на психологическите особености на водачи на транспортни средства, допуснали нарушения;
 • изясняване на психологическите възможности на потърпевшите правилно да представят извършеното спрямо тях и да оценяват компетентността на даден орган или длъжностно лице и др.

 

Важно: Всички експертни изследвания и заключения се извършват след предварително записване, а при болни с тежки психически разстройства се извършват в присъствието на придружител.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.