Специализираното консултиране е комплексна дейност, включваща социална работа, административно обслужване, оказване на други подкрепи според нуждите, потребностите и конкретиката на случая на възрастни, болни и хора с увреждания и техните семейства, близки, настойници.

Дейността се развива в няколко направления:

СЪДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

 • Изготвяне на съдебни експертизи за поставяне под запрещение на лица с тежки и необратими психически заболявания и промяна на личността.
 • Оценки и становища за явяване на ТЕЛК.

РЕИНТЕГРАЦИЯ  И  СОЦИАЛНО  ВКЛЮЧВАНЕ

 • Съдействие, насоки и психо-социална подкрепа при лица с остри и подостри психически заболявания и увреждания с промяна на личността, умствена изостаналост и деменции при стари хора.
 • При изчерпване на възможностите за грижа в семейна среда – съдействие,  насоки  и подготовка на документи за настаняване в специализирани институции, защитени жилища, дневни центрове и алтернативни форми на социална подкрепа при лица в социален риск, с цел повишаване на възможността за реинтеграция и социално включване.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА НАСИЛИЕТО

 • Социална работа с лица, пострадали от психическо, физическо и сексуално насилие и жертви на трафик. Психо-социална подкрепа и насочване към местата, оказващи подкрепа на нуждаещите се. Оценка на риска от насилие в семейството.
 • Социална работа със семейства в риск, с цел насочване за справяне със ситуациите на изоставяне и конфликт  и запазване целостта на семейното ядро.

 

ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ

 • Социална работа със самотно живеещи лица и възрастни хора, социална сигурност и участие в културния живот, с цел повишаване на социалната адаптация и намаляване на риска от изпадане в социална изолация.

 

СОЦИАЛНА  ЗАКРИЛА

 • Съдействие за изготвяне на документи относно възможностите за социално подпомагане, интеграция на хора с увреждания и семейни помощи за деца. Гаранции за осъществяване на социалните права.
 • Защита от дискриминация.

 

ПОВИШАВАНЕ СТАНДАРТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

 • Подкрепа на болни хора в терминален стадий. Възможности за повишаване на качеството на живот.
 • Консултации за начините на хранене на тежко болни, смяна на бельо, дезинфекция и грижа при декубитус, хигиена на кожата и леглото и деконтаминация на повърхности, замърсени с биологични течности.
 • Консултация относно възможностите за долекуване и рехабилитация при лица с тежки неврологични и онкологични заболявания, палиативни грижи.
 • Балнеолечение и рехабилитация.
 • Долекуване и продължително лечение, санаториално лечение.
 • Социална работа с хора с всички видове увреждания и подготовка на документи за отпускане на технически помощни средства, чрез ТЕЛК и ЛКК по профил на заболяването.

 

ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ

 • Социална работа със самотно живеещи лица и възрастни хора, социална сигурност и участие в културния живот, с цел повишаване на социалната адаптация и намаляване на риска от изпадане в социална изолация.
 • Трудови консултации и насоки за възможностите за трудова заетост и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация. Насоки към действащите схеми и проекти  за осигуряване на заетост на лица с увреждания в трудоспособна възраст, както и на трайно безработни лица в предпенсионна възраст.

 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ  НА РИСКА ОТ  МАРГИНАЛИЗАЦИЯ

 • Консултации на лица,  напуснали местата за лишаване от свобода, относно възможностите за реинтеграция и социално включване.
 • Консултации, насоки и подкрепа на лица в тежък социален риск, наркомания, алкохолизъм др. зависимости.
© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.