СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Предоставя комплекс от услуги, включващи социална работа, консултиране и обгрижване на нуждаещия се в личен, социален и комунално-битов аспект. Целта на социалния асистент е повишаване на социалната адаптивност и подобряване възможностите за комуникация на нуждаещото се лице. Дейността на този специалист е насочена към създаване на възможности за самостоятелност и независимост с цел преодоляване на неочаквано възникнала тежка житейски ситуации, подпомага адаптирането към новите обстоятелства и нормализирането на живота.

Социалният асистент е подходящ за хора с увреждания и/или възрастни, които изпитват затруднения да напускат самостоятелно жилището си, поради което попадат в риск от социална изолация и имат остра нужда от социални контакти, общуване, организиране на ежедневието и бита.Социален асистент

За какви потребители се налага социален асистент

 • самотно живеещи възрастни хора;
 • хора в риск от социална изолация – липса на социални контакти и социални взаимодействия, чувство за неадекватност, крайна чувствителност за негативни отзиви и др.;
 • хора с проблеми, свързани със социализацията и общуването;
 • хора с увреждания – лека степен на умствена изостаналост, психични заболявания, различни форми на деменция, зависими от психоактивни вещества, лица в изразен депресивен епизод, както и такива напуснали специализирана институция – социални домове или лечебни заведения, хора с ограничена възможност за комуникация и запълване на свободното време;
 • хора, преживели психо травма, след диагностициране на онкологични, психиатрични и  неврологични диагнози
 • хора след оперативен период и възстановяване, които са ограничили максимално социалната си среда и форми на общуване;
 • Социалният асистент е подходящ и за хора, които имат притеснения, трудности и задръжки в общуването и са се затворили в себе си, което ги подлагала на риск от изпадане в дълготрайна социална изолация.

Потребители на тази услуга са хора с доказан здравословен или социален проблем.

Какво включва комплексът от услуги на социалния асистент

 • Оказване на помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена и добър външен вид с участието на потребителя, с цел да се избегне зависимост и да се усвоят умения за самостоятелен и независим живот;
 • Съдействие и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения, санаториално лечение и рехабилитация;
 • Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри;
 • Организиране на ежедневните дейности, съобразно интересите на лицето с цел мотивация, социална ангажираност и създаване на различни форми на социални контакти и комуникация;
 • Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др., според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;
 • Подпомагане на хора с увреждания, напуснали специализирана институция. Оказване на помощ и подкрепа на техните близки във връзка със социализирането на пациента и активното му възстановяване в домашна среда
 • Административна помощ, свързана със социалните, пенсионните и здравните права и процедури – попълване и подаване на документи след консултация с експертите на Центъра;
 • Подпомагане на общуването, в създаването и поддържането на социални контакти;
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома с участието на обслужваното лице;
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно;
 • Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му;
 • Съдействие и организиране, при  желание на лицето, на допълнителни услуги, които не се предоставят от Центъра – фризьор, маникюрист и педикюрист, бръснар и т.н.

 

Правила в работата на социалния асистент

 • Услугите се предоставят по начин, който зачита правото на достойнство и лично пространство на потребителите и се съобразява с начина им на живот.
 • Оказваната помощ и подкрепа се извършват по възможно най-деликатен и ненатрапчив начин. Това се отнася в най-голяма степен при осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена); прием на лекарства и осъществяване на други дейности, поддържащи здравето; приготвяне на храна и хранене; боравене с лични вещи и документи; ползване на баня и тоалетна.
 • Социалният асистент се отнася с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители.
 • Социалният асистент поощрява самостоятелността на потребителя като го насърчава да участва във вземането на решения по всички въпроси, отнасящи се до начина му на живот. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни и позитивните характеристики в ценностната система  на потребителя.
 • Социалните асистенти извършват дейностите по предоставяне на услугата съвместно с  потребителите, а не вместо тях, когато това не излага на риск здравето или безопасността на потребителите.
 • Потребителите се насърчават и подпомагат сами да контролират финансите си, освен в случаите, когато не са в състояние да го правят поради тежко ментално увреждане.
 • Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприeмат само в негов интерес – при риск от нараняване или създаване на опасност за други хора.
 • Социалният асистент предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда;
  При спешен случай незабавно информира на тел.112, екипа на Центъра, роднините и личния лекар на потребителя;
 • Не дава гласност на факти и обстоятелства, свързани с потребителя и станали му известни при изпълнение на служебните му задължения.

 

ИСКАМ ДА АНГАЖИРАМ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

КАК РАБОТИМ
СОЦИАЛНИ и ЗДРАВНИ услуги
ЦЕНИ на нашите услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, за да си запишете час и дата за посещение в дома.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.