ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение по здравеопазване и социални услуги е специализирано структурно звено в състава на Център за социални дейности Ангелови. В него се провежда професионално обучение на новопостъпващи служители и външни лица с цел повишаване на качеството на предоставяните социални и здравни услуги, запознаване със стандартите в социалната сфера, иновациите и добрите практики, развиване на знания, умения и компетентности по специалности и професии, приложими за целевите групи, с които работим.

Центърът за професионално обучение е част от стратегията за предоставяне на възможности за заетост като осигурява професионален екип от обучители, съвременни обучителни програми и възможност за наемане след завършване на курса. По този начин се опитваме да създадем условия за достъп до непрекъснато широкообхватно професионално обучение на наетия персонал, ангажиран в предоставянето на социални и здравни услуги, за да се осигури:
 • професионална квалификация, адекватна на актуалните нужди на икономиката и мобилността на работната сила, в съответствие с Европейската квалификационна рамка и Европейската референтна рамка за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение;
 • проактивна квалификация, както на административния и управленски персонал, така и на персонала, зает в предоставянето на социално-здравни дейности и услуги;
 • формиране на компетентности при заетия персонал в здравно-социалния сектор, личностно и социално развитие, съгласно Европейската референтна рамка;
 • повишаване  качеството, ефективността и ефикасността на предоставяните услуги чрез подобряване и усъвършенстване на квалификацията и личната мотивация на служителите.
Центърът осигурява начално и непрекъснато професионално обучение на лица навършили 16 години по следните Рамкови програми:
Рамкова програма  Б – за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация;
Рамкова програма Д – за придобиване на квалификация по част от професия;
Рамкова програма Е – за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация след вече придобита квалификация съответно по част от професия, първа или втора степен на професионална квалификация.

Едновременно с това Центърът осъществява професионално обучение, по пътя на обучение чрез работа, валидиране на професионални знания, умения и компетентности и присъждане на кредити в професионалното обучение.

Специалности и професии
Центърът извършва професионално обучение и квалификация по следните специалности и професии:
 • професия ”Здравен асистент”, код: 723010, специалност „Здравни грижи”, код: 7230101 – трета степен на ПК;
 • професия „Болногледач”, код: 723020, специалност „Здравни грижи”, код: 7230201 – втора степен на ПК;
 • професия „Социален асистент”, код: 762040, специалност: „Подпомагане на деца”, код: 7620401 – втора степен на ПК и специалност ”Подпомагане на възрастни”, код: 7620402 – втора степен на ПК.
Основен елемент при провеждането на професионалното обучение и квалификация е осигуряване на качество в процеса на обучение чрез:
 • проучване и анализ на потребностите на целевите групи и обслужваните лица, а от там и анализ на необходимостта от професионално обучение и изготвяне на ефективни учебни планове и програми от висококвалифицирани преподаватели и консултанти.
 • мотивиране на курсистите за задълбочено и трайно усвояване на професионалните знания и умения, които да прилагат в реална работна среда.
 • прилагане на ефективни форми, методи и техники за проверка и оценка за качеството на обучението.
 • адекватна научна и информационна осигуреност.
 • партньорство и сътрудничество със сродни образователни институции на национално и европейско равнище и обмен на опит в страната и чужбина в рамките на програми на Европейския съюз.
Форми на обучение
Организационната форма на обучение в Центъра са целогодишни квалификационни курсове, които се организират в дневна, вечерна, индивидуална, самостоятелна или дистанционна форма на обучение, съответно организирани в групи или индивидуално за всеки курсист. Максимално допустимата численост на учебните групи е:
-за компютърно, езиково и мотивационно обучение – до 10 души;
-за практическо обучение – до 8 души

-за теоретично обучение – до 20 души.

Продължителността на учебната седмица се организира като се спазват следните ограничения:
-при дневна форма на обучение – от 2 до 5 учебни дни седмично, от 5 до 8 часа на ден и с продължителност на учебния час 45 минути за теоретично, 50 минути за учебна практика и 60 минути за производствена практика.
-при вечерна форма на обучение – от 2 до 5 учебни дни седмично, до 3 учебни часа на ден и с продължителност на учебния час  40 минути за теоретично, 50 минути за учебна практика и 60 минути за производствена практика.

-при индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение – минимум 10 часа консултации с преподавателите.

Условия за прием на кандидати
Кандидатите за квалификационен курс трябва да отговарят на следните условия:
 • да са навършили 16 години;
 • да отговарят на изискванията за здравословно състояние, определени в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по съответната професия, доказуемо с медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар;
 • да притежават входящо минимално образователно равнище, необходимо за придобиването на съответната степен на професионална квалификация, доказуеми с представяне на диплома за завършена степен на образование.

 

Всеки курсист завършва професионалното обучение чрез: полагане на изпит по теория и практика по професията, когато обучението е по рамкови програми Б и Е или полагане на изпит – тест и практическо задание за обучавани по реда на рамкова програма Д.

Курсистите, положили успешно изпитите за завършване на обучението, получават свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение по образец, заедно с европейско приложение, съответстващи на изискванията на Закона за професионално образование и обучение и могат да бъдат назначени в структурите на „Център за социални дейности Ангелови” ЕООД.

Всички кандидати за работа в „Център за социални дейности Ангелови” ЕООД, завършили курс за част от професия „Болногледач”, „Здравен асистент” и „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на възрастни“ в друг Център за професионално обучение, преминават входящ изпит за проверка на придобитите знания, умения и опит.
© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.