ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ

На 19 септември 2016 г. стартира квалификационен курс ”Здравни грижи” по рамкова програма Д, за част от професия „Здравен асистент“, код: 723010, специалност: Здравни грижи, код 7230101, съгласно заповед на Директора на Център за професионално обучение, специализирано структурно звено на „Център за социални дейности Ангелови” ЕООД и на основание чл.29, ал.2 от Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение (ЦПО). 

Квалификационният курс ще се проведе в дневна форма на обучение като групата ще е от 8 обучаеми лица. В програмата са предвидени 160 часа теория и 310 часа практика в реална работна среда и конкретен потребител на социални услуги.

След приключване на обучението се полага изпит по теория и практика като на успешно завършилите ще се осигури заетост в структурите на „Център за социални дейности Ангелови” ЕООД.

Обучението е насочено към безработни лица с желание за развитие в здравно-социалния сектор, които имат опит в грижата за възрастни и хора с увреждания. 

Обучението ще се проведе по следната УЧЕБНА ПРОГРАМА

разпределение на професионалната подготовка по модули и учебни часове Общ брой учебни часове Теория Практика
А
Задължителна
професионална подготовка
470 160 310
А1
Обща задължителна
професионална подготовка
30 30
1 Здравословни и безопасни условия на труд 20 20
2 Организация на трудовия процес 10 10
А2 Отраслова задължителна професионална подготовка 40 40
1 Социална медицина и здраве 10 10
2 Нормативни уредби в здравен и социален сектор 10 10
3 Професионална етика и справяне със стреса 20 20
А3
Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка
400 90 310
1 Анатомия, физиология и патофизиология на човека 100 70 30
2 Общи грижи за болния 80 10 70
3 Медицинска психология и морални кодекси 15 5 10
4 Хигиенни правила и норми 25 5 20
5 Производствена практика 180 180

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.