ВЪВЕЖДАЩО И ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ

Въвеждащо обучение, организирано от Центъра за професионално обучение, специализирано структурно звено на „Център за социални дейности Ангелови” ЕООД, се организира за всички новопостъпили в организацията служители и има за цел да ги запознае със:

 • специфичната дейност, целите и структурата на организацията,
 • критериите и методиките за предоставяне на социалните услуги;
 • вътрешните правила и процедури;
 • етичните и морални норми и правила за поведение при изпълнение на задълженията;
 • стандарти за качество и ефективност на дейностите, предоставяни от Центъра;
 • начини за вътрешна комуникация с потребителите, роднините и ръководния състав и др.

 

Защо е въвеждащото обучение?

Въвеждащото обучение подпомага служителите при по-успешното им адаптиране към същността на работата, запознава ги със спецификите на социалната дейност и нормативната рамка, в която се извършват те, представят им се тенденциите в социалната сфера, както и стандартите за качествена грижа в домашна среда, които налага и поддържа Центърът. По този начин се изгражда усещане за екипност и обща кауза, базирано на взаимно доверие и добра комуникация, на лична отговорност и споделяне на опит.

Поддържащо обучение

Центърът организира поддържащо обучение за своите служители, които периодично да актуализират знанията и повишават компетентностите си, да бъдат информирани за иновациите в социалната сфера, да развиват личностните си и професионални качества. От това обучение могат да се възползват и служители на други организации, работещи в областта на социалните дейности и предлагащи услуги в общността като програмата ще бъде разработена специално за техните нужди и потребности и според целите на екипа за управление на тяхната организация.  

Защо се обучава персоналът?

Дейностите по обучение и развитие на новонаетите служители в Центъра,  са съобразени с изискванията, заложени в методологиите за предоставяне на социални услуги и имат няколко основни цели:

 • придобиване на нови и развитие на съществуващите знания и умения;
 • развитие на потенциала на служителите в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на организацията;
 • подготвяне на персонала да се справя по-добре с промени, настъпили при тежки социални случаи и непредвидени обстоятелства;
 • подобряване изпълнението на служебните задължения и работата на екипите;
 • повишаване на удовлетворението от работата и личната мотивация;
 • даване на възможност за делегиране на по-сложни задачи на служителите, развитие на новаторско мислене и др.

 

Как се осъществяват обученията?

За провеждане на теоретичната част от обученията, Центърът разполага с оборудван кабинет. По-голямата част от обучителната програма е практически насочена и цели развиване на конкретни знания и умения, необходими при грижа на възрастни и болни в домашна среда. Практиката се извършва в реална работна среда и включва грижа за конкретен потребител. През този период, обучаваният има за свой ментор опитен служител, който го учи и подпомага. По този начин бъдещият служител ще придобие цялостна представа за процеса на предоставяне на социалните услуги, както и непосредствен опит за най-важните елементи, които включва грижата – хранене на пациента, тоалет, дейности за свободното време, изграждане на взаимоотношенията с него и роднините, базирани на доверие и т.н.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.