ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение (ЦПО) е специализирано структурно звено в състава на Център за социални дейности Ангелови. Той е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за следните професии и специалности:

  • професия ”Здравен асистент”, код: 723010, специалност „Здравни грижи”, код: 7230101 – трета степен на ПК;
  • професия „Болногледач”, код: 723020, специалност „Здравни грижи”, код: 7230201 – втора степен на ПК;
  • професия „Социален асистент”, код: 762040, специалност: „Подпомагане на деца”, код: 7620401 – втора степен на ПК и специалност ”Подпомагане на възрастни”, код: 7620402 – втора степен на ПК.

Certificat_CPO2 Certificat_CPO1 Certificat_CPO2-back

В Центъра се провежда професионално обучение, което дава шанс за заетост в сферата на социалните и здравни услуги. Повишаването на знанията, уменията и компетентностите на служителите е гаранция за предоставянето на качествени услуги на потребителите.

Всички служители задължително преминават през въвеждащо обучение, в което се запознават с правилата на работа и стандартите, които следва да спазват. Периодично за тях се организират поддържащи знанията и уменията курсове, в които им се представят новите тенденции в социалната сфера, новите практики и подходи. Подобни обучения се организират и реализират и за служителите на други организации, действащи в социалната сфера като предварително се уточни дизайна на програмата и целта на обучението.

Специализирани обучения могат да се организират за членовете на семейството на възрастни и болни, които биха искали да се научат как по-добре да се грижат за близките си в домашна среда. В курса те могат да научат как да поддържат личната хигиена на болния, как да приготвят храната му и да го хранят, какво да направят, за да се повиши здравния му и социален статус, мотивацията му за възстановяване и живот.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.