МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Дейността на нашия екип от медицински специалисти е насочена към:

 • профилактика,
 • текущо наблюдение на здравния статус,
 • консултиране на потребителя и семейството му за развитието на заболяването,
 • насочване към подходящ специалист или лечебно заведение при усложняване на състоянието,
 • провеждане на диагностика и медицински манипулации при възникнала необходимост.

 

В екипа ни задължително е включен медицински специалист, с чиято помощ социалният работник разработва индивидуалния план за грижа, а когато се налага и плана за лечение на декубитални рани на лицата, ползващи нашите здравно-социални услуги.

Медицинските специалисти в екипа ни имат богат опит в сферата на социално-значимите заболявания и здравните грижи, поради което предоставят максимално качествена услуга при обгрижването на лежащо болни. Освен това, те имат контролни функции и наблюдават качеството на работа и спазването на хигиенните норми по време на предоставяне на услугата от болногледачи и асистенти. Услугите им целят постигане на оптимална възможност за пълноценен живот, добро здраве и право на достоен живот. 3

Екип медицински специалисти:

Медицинска сестра – може да извърши всички назначени медицински манипулации, след предоставяне на точен план за лечение от лекуващ лекар. Това са:

 • поставяне на инжекции,
 • смяна на превръзки,
 • обработка на рани,
 • поставяне на постоянен венозен път /абокат/,
 • включване на системи,
 • измерване на кръвната захар и др.

 

При тежко болни в терминален стадий, при необходимост, подпомага болногледача и здравния асистент в обгрижването на болното лице.

Услугите на медицинската сестра се заплащат според вида на извършената манипулация.   

Медицински фелдшер  той е част от екипа на Центъра, който извършва първоначалното и задължително посещение на адрес, преди да стартира предоставянето на съответната услуга. Той консултира потребителите и техните близки за здравния статус към момента, възможността за рехабилитация, подходящата социална или здравна услуга за техния случай, необходимостта от използването на технически помощни средства, дава ценни указания за позициониране на болния в леглото, начин на хранене, личен тоалет и хигиена с цел достигане на оптимално ниво на обслужване.

Медицинският фелдшер е ръководител на мобилния екип и отговаря за качественото предоставяне  на услугата грижа в дома като наблюдава работата на асистентите, болногледачите и домашните помощници. Той:

 • Дава предложения, насоки и консултации при необходимост, както на персонала зает в обгрижване на потребителя, така и на семейството на потребителя;
 • Поддържа тясна връзка с близките на болния като редовно ги информира за здравословното му състояние;
 • Констатира рисковете за обгрижваното лице, които могат да възникнат в здравен и социални-битов аспект;
 • Следи за стерилността на използваните материали и защитни облекла на екипите, заедно с медицинската сестра;
 • Следи за повишаване на жизнения статус на пациентите и подобряване на здравословното им състояние.
 • При необходимост се консултира с лекаря за инцидентно възникнали здравни потребности и нужда от лечение.

 

Медицинският фелдшер периодично посещава дома на болния, за да следи за текущото му състояние и качеството на полаганата за него грижа.

Общопрактикуващ лекар  извършва профилактика чрез периодични прегледи, диагностика и наблюдение. Той изготвя план за лечение на декубитални рани и следи за неговото изпълнение, препоръчва текущо лечение и грижа, съобразени с извършените преди това изследвания и манипулации в болнична среда.

Лекарят дава насоки за начините на хранене и съблюдаването на определен хранителен режим. Препоръчва и изготвя диетата, подходяща за нуждаещото се лице. При необходимост, дава насоки за консултации със специалист по профила на заболяването или постъпване в подходящо лечебно заведение, според спецификата на заболяването и инцидентно възникнали здравни потребности.

Услугите на лекаря се заплащат според вида им.

Външни специалисти – при необходимост от ползване на услугите или консултиране с тясно специализиран медицински специалист, Центърът може да окаже съдействие при намирането му и организиране на посещението му в дома на потребителя. В тези случаи услугата се заплаща според тарифата на съответния специалист.

При лица с обострени тежки психически заболявания, деменции, Алцхаймер и др. Центърът може да организира консултации с психиатър за назначаване на терапия или насочване към подходящо лечебно заведение.

В случаите на прекарани неврологични заболявания можем да предложим консултация с невролог.

 

ПОВЕЧЕ ЗА:

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.