ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

Здравният асистент подпомага специалистите по здравни грижи в дейностите, свързани с провеждане на профилактика и лечение и съпътстват възстановителния период. Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания.

Young doctor holds the old woman's hand

Услугите на нашите здравни асистенти могат да се ползват в дома, където работят в екип или под наблюдение на медицински специалист, според спецификата на конкретния случай, а така също и в структурите на лечебните заведения за активно лечение и за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения), където полагат грижи за болния в процеса на лечение, както и в случаите, в които се изисква придружител по време на престоя на пациента в здравно заведение.

Какво прави здравният асистент?
Грижите на здравния асистент са насочени преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние на пациента и се полагат под ръководството на медицински специалист. Те включват подпомагане на:

 • храненето и приема на течности;
 • приема на медикаменти;
 • грижата за личната хигиена и комфорт – смяна на памперс, тоалет, къпане, преобличане, сресване, смяна на чаршафи, обтриване против декубитални рани;
 • движението на пациента – самостоятелно или с помощни средства;
 • дейности, свързани с дишането на пациента.


Здравният асистент:

 • следи за промени в здравословното и психологическото състояние на пациента;
 • осигурява оптимални условия за сън и почивка;
 • осигурява развлечения според състоянието и желанието на пациента  (четене, разходки, дневни занимания, игри и др.).
 • В случай на необходимост, съдейства при измерване на телесната температура, при овладяване на хипо- или хипертермия, провеждане на общоукрепващи и закалителни процедури;
 • При рискови ситуации – предприема действия за стабилизиране и облекчаване на състоянието на пациента;
 • Грижи се за хигиената, дезинфекцията и стерилизацията на средата;
 • Когато се налага, придружава болния в лечебно заведение и полага грижи по време на престоя;
 • Грижи се за психологическия и емоционален комфорт.


Правила в работата на здравния асистент
В своята работа здравният асистент спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист. При изпълнението на ежедневните си професионални задължения, здравният асистент е отговорен за:

 • сигурността и качеството на извършените дейности;
 • спазването и точното изпълнение на назначенията на медицинския специалист;
 • щетите, причинени от бездействие или незаконосъобразни действия;
 • опазването на поверения му инвентар и апаратура;
 • оптималното и ефективно използване на материалите и консумативите;
 • опазването на служебна и поверителна информация от личен характер, накърняваща личното достойнство на пациента;
 • поддържане на връзка със семейството на пациента и предоставяне на текуща информация за състоянието му.
 • Информира своевременно за възникнали спешни случаи или извънредни ситуации.

 

ИСКАМ ДА АНГАЖИРАМ ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

КАК РАБОТИМ
СОЦИАЛНИ и ЗДРАВНИ услуги
ЦЕНИ на нашите услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, за да си запишете час и дата за посещение в дома.

 

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.