КОИ СМЕ НИЕ

Център за социални дейности Ангелови е вписан в регистъра към Агенцията за социално подпомагане през 2013 г. (№1247-01, 1247-02 и 1247-03/26.07.2013), а през 2014 г. (№1247-04,№1247-05,1247-06/01.08.2014) като лицензиран доставчик на следните социални услуги:

  • „Личен асистент за възрастни хора” (Рег.№1247-01/26.07.2013);
  • „Социален асистент за възрастни хора (Рег.№1247-02/26.07.2013);
  • „Домашен помощник за възрастни хора” (Рег.№1247-03/26.07.2013);
  • „Бюро за социални услуги” (Рег.№1247-04/01.08.2014);
  • “Център за консултиране на възрастни хора в неравностойно положение“ (Рег.№1247-05/01.08.2014);
  • „Мобилен център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора“ (Рег.№1247-06/01.08.2014)

 

 

На основание Закон за здравето, Центърът е вписан в регистъра на Столична регионална здравна инспекция като доставчик на интегрирани здравно-социални услуги под номер 2233018461. 

Центърът е вписан и като администратор на лични данни с идентификационен №395035.

LDПри осъществяване на дейността си, следваме нормативната и законова уредба, действаща в страната, поддържаме приетите качества и стандарти в социалната сфера, въвеждаме и развиваме иновативни услуги. За нас е важно коректното отношение с клиентите, което постигаме с честност и открит диалог, а те се доверяват на нашия професионализъм.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.