СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОНСУЛТИРАНЕ

Център за социални дейности Ангелови развива специализирана консултативна дейност в две направления:

1. Запрещение, недееспособност, настойничество и попечителство

Центърът консултира  и оказва съдействие за изготвяне на искове на ищци, за поставяне под пълно или ограничено запрещение пред Софийски градски съд или Прокурор при наличието на следните материално-правни предпоставки – да е налице болестно състояние на лицето, което да засяга неговата воля или психиката му.

Съгласно ЗЛС тези заболявания са:

1. Слабоумие – вродено психическо заболяване (умствена изостаналост), със следните степени на засягане – Дебилност /лека умствена изостаналост/; Имбецилност /умерена умствена изостаналост/ и Идиотия /тежка умствена изостаналост/;

2. Придобити психически заболявания – напр. психическото разстройство, със следните форми – Психопатии; Шизофрении; Неврози; Депресии; Циклофрении /манийно – депресивна психоза/; Делирии; Атенции; Някои проявни форми на епилепсиите.

Ищци могат да бъдат съпругът/съпругата, близки, роднини, както и всяко лице, което има интерес от поставянето на дадено лице под запрещение.

Когато няма предявен иск за поставяне под запрещение от близки или роднини, или когато липсват такива, но лицето не е в състояние да контролира действията си и поставянето под запрещение е в обществен интерес, тогава ищец се явява прокурора.

Важно:

 • Наркоманията и алкохолизмът не са предпоставка за поставяне на едно лице под запрещение, с изключение на случаите, в които те са довели до развитието на психическо разстройство.
 • Едно лице може да бъде поставено под запрещение при наличието на едно от горните групи заболявания, само ако страдащите от тях не могат да възприемат разпорежданията на правната норма, т.е. не могат да контролират действията си.
 • При наличие на кратковременни болестни състояния на лицето, то не може да бъде поставено под запрещение.
 • Всяко решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение се определя от СГС като независимо дали прокурор е страна по случая или не е, той може да обжалва решението на СГС.
 • СГС задължително разпитва всяко лице, което трябва да бъде поставено под запрещение, а при невъзможност да се яви в съда, съдебния състав го посещава лично.
 • Центърът не участва в производството, същинското встъпване и не се явява трето лице в процедурата за поставяне под запрещение, а влиза в ролята на консултативно и насочващо звено.

 

2. Настаняване в специализирани институции

При изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността и при изявено лично желание на лицето или на неговия законен представител, Центърът консултира и оказва съдействие за цялостната процедура и подготовка и подаване на  документи за настаняване в специализирана институция за краткосрочни или дългосрочни социални услуги като:

 • Домове за деца или младежи с физически увреждания;
 • Домове за деца или младежи с умствена изостаналост;
 • Домове за възрастни хора с умствена изостаналост;
 • Домове за възрастни хора с психични разстройства;
 • Домове за възрастни хора с физически и други увреждания;
 • Домове за възрастни хора с деменция;
 • Социални учебно-професионални заведения;
 • Домове за стари хора;
 • Приюти;
 • Домове за временно настаняване.

 

Важно: Специализираните институции са обособени съобразно здравословното, физическо и психическо състояние на лицето,  доказуеми с ЕР на ТЕЛК или ЛКК. Настаняването в Домове за възрастни хора с умствена изостаналост или Домове за възрастни с психически разстройства се съгласува с Агенция за социално подпомагане.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.