ПЪРВИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

Стартирането на всяка услуга, която предлага Център за социални дейности Ангелови, се предхожда от задължителна първична консултация. Тя се извършва в дома на потребителя от двама експерти – социален работник и медицински специалист, и има за цел да проучи социалната и здравна ситуация, както и неговото физическо, психическо и емоционално състояние. Освен това отразява спецификите на семейната среда, рисковете в здравословен и социално-битов аспект, които могат да възникнат в процеса на предоставяне на услугата.

В резултат на тази консултация, се изготвя оценка на потребностите. Тя  задължително включва преглед и характеристика на:

 • общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител – зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване – самостоятелно или с помощни средства; психично здраве; умствени функции.
 • способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи;
 • социална активност и интереси;
 • взаимоотношения със семейството;
 • битови условия на живот;
 • изисквания за медикаментозно лечение и диети;
 • допълнителни потребности, свързани със специфични състояния;
 • безопасност и рискове.

 

Въз основа на направената оценка се изготвя индивидуален план за грижа и в него се предлага услуга или комплекс от услуги, насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител. Този план се съгласува с потребителя, а когато това е невъзможно по обективни причини, със законния му представител като се отчитат и неговите виждания и възможности, докато се подберат услугите, чрез които да се подобри качеството и стандарта на живот на нуждаещия се и да се повиши социалната му и жизнена активност.

Оценката на потребностите се актуализира веднъж на шест месеца, но може да се преразгледа и по-рано по молба на потребителя или неговия законен представител, когато са налице промени в здравния и социалния статус, както и такива, настъпили  в  психо-емоционалното състояние на потребителя или в специфичните му потребности.

Как да си запиша първична консултация?
Първичната консултация се осъществява след предварително записване по телефона и уточняване на удобен за потребителя и семейството му ден и час за посещение в дома. По време на тази консултация, след като се запознаят с цялостната здравно-социална картина, специалистите от Центъра могат да предоставят още полезна информация, свързана със:

 • здравните и социалните права;
 • възможност за снабдяване с технически помощни средства;
 • възможност за пенсиониране;
 • процедура за явяване на ТЕЛК и ЛКК и др.
 • възможностите за социално подпомагане;
 • услугите за социално включване, подходящи за потребителя, съобразно състоянието му;
 • хигиенни материали и консумативи, необходими за задоволяване на потребностите по време на изпълнение на услугата;
 • диетично хранене, рехабилитация, долекуване и балнеолечение;
 • критериите за настаняване в специализирана институция и ползите от индивидуална грижа в семейна среда;
 • възможностите за деинституализация и предоставяне на грижа в семейна среда.

Цената на първичната консултация е 30 лв и тя се заплаща в момента на посещението. 

ПОВЕЧЕ ЗА:

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.